Toelichting schetsontwerp Polder de Eendracht

Toelichting schetsontwerp Polder de Eendracht

Herstellen van de riviernatuur 

De natuur in en rond rivieren vervult een belangrijke rol in Nederland. Onze rivieren zijn een leefgebied voor veel planten en dieren, leveren drinkwater voor de mens, beregeningswater voor de landbouw en vormen een waterbuffer in natte én droge tijden. Maar de riviernatuur is de afgelopen eeuwen flink achteruitgegaan ten gunste van veiligheid, scheepvaart en ander menselijk ingrijpen. Soorten planten en dieren zijn achteruitgegaan in aantal of zelfs verdwenen. Daarbij is de biodiversiteit ook afgenomen. Dat moet anders. Daarom zetten we ons in om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is een van de programma’s die helpen de natuur te herstellen. 

 

Polder de Eendracht: optimaliseren en realiseren van natuurvriendelijke oevers 

In de huidige situatie is een deel van de oever gestrekt en een deel van de oever heeft kribvakken met palenrijen. In het huidige ontwerp wordt de oever natuurvriendelijk door het stortsteen bij de gestrekte oever te verwijderen. Op een deel waar het stortsteen niet kan worden verwijderd zijn rietmatten voorgenomen, zodat de gestrekte oever natuurvriendelijker wordt.  

Uiterwaard Polder de Eendracht ligt aan de linkeroever van de Lek (rkm 951 – 957). De uiterwaard bevindt zich direct ten westen van Vianen en de snelweg A2. De uiterwaard is onderdeel van de gemeente Vijfheerenlanden in de provincie Utrecht. 

De uiterwaard is gelegen aan de Middelwaard (dijk), met aan de bovenstroomse zijde (westen van de A2) een tweetal zandwinplassen (recreatieplas en jachthaven) en aan de benedenstroomse zijde een natuurgebied (de Kersbergsrak genaamd) met een getijdegeul. Het overgrote deel van de uiterwaard bestaat verder uit landbouwpercelen. Langs vrijwel de gehele oever is een zomerkade (overige kering) aanwezig die kort op de landbouwpercelen gelegen is. 

Verder is de uiterwaard voor een groot gebied onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De uiterwaard is niet aangemerkt als Natura 2000-gebied. 

Natuurvriendelijke oevers 

Voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit is een toename van ondiep stromend water als leefgebied voor vis, macrofauna en waterplanten belangrijk. Dit is onder meer te bereiken door het realiseren van natuurvriendelijke oevers. Een oever is een al dan niet geleidelijke overgang van water naar land. Elke oever die we herstellen, kan er anders uitzien, afhankelijk van de situatie. Van een licht glooiende oever met rietvegetatie, geschikt voor bijvoorbeeld libellen en rietvogels, tot een steile onbegroeide wand langs de rivier waarin karakteristieke vogelsoorten zoals de oeverzwaluw of de ijsvogel geschikte broedplekken vinden. En alle soorten oevers daartussenin.  

Het schetsontwerp 

Het toekomstbeeld van de natuurvriendelijke oeverontwikkeling binnen Polder de Eendracht kunt u zien in het schetsontwerp. Op dit moment bevindt het project zich in de ontwerpfase. Dat betekent dat er afgelopen tijd gesprekken zijn gevoerd met verschillende mensen die met het gebied te maken hebben en grondeigenaren in de uiterwaard. De verschillende wensen van hen én de doelen van de Kaderrichtlijn Water zijn in het schetsontwerp verwerkt.  

Schetsontwerp Polder de Eendracht 

In de huidige situatie is een deel van de oever gestrekt en een deel van de oever heeft kribvakken met palenrijen. Het realiseren van de natuurvriendelijke oever vindt plaats door de gestrekte oever om te vormen naar kribvakken. Na het ontstenen van de gestrekte oever is in het ontwerp een afgraving voorzien tot een talud van 1:7. Door sediment en erosieprocessen zal op natuurlijk wijze een evenwichtsprofiel ontstaan (het moment waarop geen erosie van de oever meer plaatsvindt). Daarnaast worden op een deel waar de gestrekte oever niet kan worden afgegraven (bij de Kersbergsrak en ten noorden van de haven) rietmatten geplaatst om de gestrekte oever natuurvriendelijker te maken. Mogelijk kan rivierhout worden geplaatst in de kribvakken, dit is afhankelijk van de diepte van de kribvakken. Onderzoek hiernaar zal plaatsvinden in de volgende fase.  

Via deze link is een gedetailleerdere versie van het schetsontwerp te zien. 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.