Samenwerken

Alle maatregelen die in het KRW-programma worden genomen, zijn bedoeld voor het herstel van riviernatuur. We verbeteren de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren in het rivierengebied. Dat doen we niet alleen.

In de gebieden van Staatsbosbeheer langs de Rijntakken werkt Rijkswaterstaat gezamenlijk aan het versterken van de riviernatuur. We voeren daarnaast herstelprojecten uit met diverse andere terreinbeherende organisaties, provincies en waterschappen. Daarbij hebben we oog voor alle relevante belangen en voor de mogelijkheid om kansen mee te nemen, ook bijvoorbeeld in hoogwaterveiligheidsprojecten. Om belanghebbenden op de hoogte te houden en te betrekken maken we onder meer gebruik van deze website ‘Samenwerken aan riviernatuur’. 

Kruisbestuiving

De maatregelen die we nemen, zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De meeste uiterwaarden die we aanpakken bij de Waal, IJssel en Nederrijn-Lek liggen bovendien in het Europese netwerk van natuurgebieden Natura 2000, dat als doel heeft om flora en fauna te beschermen. Onze maatregelen versterken elkaar en dragen allemaal bij aan verbetering van de riviernatuur. Hoewel Rijkswaterstaat eindverantwoordelijk is voor het halen van KRW-doelen, werken we ook mee aan andere doelen.

Participatie

Participatie is een belangrijk onderdeel om tot de juiste resultaten te komen. Bij het versterken van de riviernatuur heeft Rijkswaterstaat oog voor alle relevante belangen. Denk hierbij aan wonen, werken, recreëren en het benutten van kansen. Te nemen maatregelen moeten passen bij de lokalen omstandigheden en ontwikkelingen in een gebied. Om tijdig te bepalen welke maatregelen bij een specifiek gebied passen, is de kennis nodig van de mensen die zich verbonden voelen met dat gebied. Daarom komen we graag in contact met u. We nodigen iedereen uit om mee te denken, suggesties te doen en ideeën in te brengen. Zo halen we informatie op over het gebied en kunnen wij u informeren over gestelde doelen en de status daarvan. Dit doen we met overheidsorganisaties, grondeigenaren, belangenorganisaties en bewoners. Informatie kunt u vinden op de website. Daarnaast is het mogelijk in contact te komen met de omgevingsmanager. Die behartigt de belangen van het gebied binnen de gestelde kaders. De omgevingsmanager gaat graag met u in gesprek over mogelijke oplossingen en kansen.

 
Cookie-instellingen