Diedensche Uiterdijk

18-06-2021

Natuurvriendelijke inrichting Diedensche Uiterdijk inclusief deels herstellen oude Maasmeander. Deze maatregel is opgenomen in het project Meanderende Maas, dat wordt uitgevoerd onder leiding van Waterschap Aa en Maas. Status: besluiten definitief vastgesteld, start uitvoeringsfase eind 2024.

Meanderende Maas

In het gebied tussen Ravenstein en Lith geldt een grote opgave om de hoogwaterbescherming op het wettelijk vereiste niveau te brengen. Onder de noemer 'Meanderende Maas' is een plan uitgewerkt voor versterking van de dijk aan Brabantse zijde, in combinatie met de ontwikkeling van natte natuur aan Brabantse én Gelderse kant van de rivier. Tien partijen werken hiervoor samen, met waterschap Aa en Maas als kartrekker.


Natte natuur

In deze bredere gebiedsontwikkeling worden vier KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat meegenomen in de gebieden Geul Maasbommel-West, Diedensche Uiterdijk (inclusief beekmonding De Vliet) en Meander De Waarden. Ook komen er natuurvriendelijke geulen in de oeverzones/lelyzones van de gebieden De Ossekamp en De Waarden. 

Dit alles levert met maar liefst 9 km aan KRW-geulen een flink areaal aan leefgebied op voor de waterplanten, vissen en kleine waterbeestjes die thuishoren bij de Maas. Zo kan de ecologische waterkwaliteit verbeteren. Meer hierover leest u in het artikel Meanderende Maas: samenwerken voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit
 

Planning 

De verschillende besluiten die nodig zijn om tot realisatie over te kunnen gaan, zijn nu allemaal definitief vastgesteld. Dat betekent dat het project Meanderende Maas klaar is voor realisatie; eind 2024 start de uitvoering.

Kijk voor het laatste nieuws op de website van Meanderende Maas. Daar vindt u ook een interactieve kaart met alle ingrepen tussen Ravenstein en Lith gericht op dijkversterking, rivierverruiming en natuurontwikkeling.
 

Meer weten?

Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

Lat: 51.8205967684078
Long: 5.57368468682074

Een momentje...
Cookie-instellingen