Geul Ossenkamp

Aanleg tweezijdig aangetakte nevengeul om stuw Sambeek heen over een lengte van 4,5 km om zodoende stromend water terug te brengen langs de Maas. Status: verkenning oplossingsrichting

Meedenken over de herinrichting
Rijkswaterstaat heeft plannen om de Maasuiterwaard tussen Afferden en Heijen op 2 plekken her in te richten, waaronder het gebied met de projectnaam 'Geul Ossenkamp'. Hier wordt gedacht aan het aanleggen van een meestromende nevengeul om stuw Sambeek heen, die aan beide zijden is aangetakt aan de Maas. 

Over deze plannen is een zogenoemde Kennisgeving Voornemen en Participatie gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee wordt de brede omgeving uitgenodigd mee te denken over de oplossingsrichting. Reageren kan nog tot en met 17 oktober. Verderop deze pagina wordt uitgelegd op welke manieren dat kan en welke voorwaarden daarvoor gelden. In hetzelfde gebied bevindt zich nog een locatie die onder deze Kennisgeving valt: Monding Heijense Leijgraaf.

Op dinsdag 3 oktober is er in gemeenschapshuis D’n Toomp in Heijen een inloopavond waar u terecht kunt met vragen over beide projecten.

Kaderrichtlijn Water
Door menselijke ingrepen in de afgelopen 150 jaar is de kwaliteit van het waterleven in en langs de Maas achteruit gegaan. Zo werd de rivier recht getrokken en haar oevers met steen vastgelegd. Hierdoor zijn veel van de oorspronkelijke planten en dieren die thuishoren in het riviersysteem verdwenen of komen nog maar in kleine aantallen voor. Daarom werkt Rijkswaterstaat samen met andere partijen al geruime tijd aan natuurvriendelijke oevers, beekmondingen en geulen langs de Maas. Met als doel de kwaliteit van het waterleven te verbeteren. Een belangrijke basis daarvoor is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Ligging
Het maatregelgebied Geul Ossenkamp ligt op de rechteroever van de Zandmaas, deels in de gemeente Gennep en deels in de gemeente Bergen. Het wordt aan de zuidkant begrenst door de Veerweg en aan de noordkant door de oude Maasarm.

De opgave en eerste ideeën voor oplossingen
De opgave voor dit deel van de Maas is het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit door het creëren van leefgebieden voor verschillende dier- en plantensoorten die thuishoren in het riviersysteem van de Maas, maar daar nu ontbreken of nog maar beperkt voorkomen.

Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Arcadis onderzoeken hiervoor hoe stromend water teruggebracht kan worden. Bijvoorbeeld door een nevengeul om stuw Sambeek heen te leggen. Hier profiteren vissen, planten en allerlei kleine waterdiertjes (macrofauna) van die van de stroming houden en nu nog maar weinig geschikt leefgebied hebben door het gestuwde karakter van de Maas. Ook moet hierdoor de vismigratie verbeteren.

Waarover kunt u meedenken?
Rijkswaterstaat vraagt iedereen via deze Kennisgeving mee te denken, ideeën in te brengen en eventuele alternatieven aan te dragen voor de mogelijke oplossing voor het maatregelgebied Ossenkamp. Ook kunt u aangeven hoe u betrokken of geinformeerd wilt worden.

Aangedragen oplossingen worden door Rijkswaterstaat in redelijkheid in beschouwing genomen aan de hand van een aantal uitgangspunten. De aangedragen oplossing moet:

  • Redelijkerwijs een oplossing bieden voor de genoemde KRW-opgave;
  • Technisch uitvoerbaar en juridisch haalbaar zijn;
  • Beheersbaar zijn door Rijkswaterstaat;
  • Geen afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de waarden in het gebied;
  • Passen binnen het vastgestelde budget en de planning die leidt tot realisatie uiterlijk in 2027.

Hoe kunt u meedenken?
De sluitingsdatum om te kunnen reageren op deze Kennisgeving Voornemen en Participatie is dinsdag 17 oktober 2023. Een reactie indienen kan op de volgende 3 manieren:
. Digitaal: mail uw reactie naar KRW.ZN@rws.nl
. Mondeling: vraag een gesprek aan met de omgevingsmanager van het gebied. U kunt contact met hem/haar opnemen via het emailadres KRW.ZN@rws.nl om een afspraak te maken.
. Per post: stuur een gefrankeerde brief naar Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Wat gebeurt er met uw reactie?
U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw reactie. Uw reactie wordt betrokken bij de verkenning van de oplossingsrichting. Als u een mogelijke oplossing voor de opgave aandraagt, heeft u de mogelijkheid de Minister van Infrastructuur en Waterstaat te verzoeken advies te vragen aan een onafhankelijke deskundige.

De Minister beslist aan de hand van de hierboven beschreven uitgangspunten of uw voorgedragen oplossing redelijkerwijs in beschouwing moet worden genomen.

Besluitvorming
In de planuitwerkingsfase die volgt op de keuze voor een bepaalde oplossingsrichting, wordt het schetsontwerp van een maatregel uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Dat vormt vervolgens de basis voor een ontwerp-Projectbesluit Omgevingswet, dat door Rijkswaterstaat ter inzage wordt gelegd. Hiertegen kan eenieder zienswijzen naar voren brengen. In de reactienota bij het ontwerp-Projectbesluit wordt teruggekoppeld wat er met uw zienswijze is gedaan.

Na vaststelling wordt ook het definitieve Projectbesluit ter inzage gelegd, waartegen de mogelijkheid tot beroep open staat.

Inloopavond op 3 oktober
Om de omgeving de gelegenheid te bieden vragen te kunnen stellen over de plannen voor de gebieden Ossenkamp en Heijense Leijgraaf organiseren Rijkswaterstaat en Arcadis een inloopbijeenkomst. Deze vindt plaats op dinsdag 3 oktober in gemeenschapshuis D’n Toomp, Lijsterbesstraat 10 te Heijen. U bent welkom om tussen 19.00 en 21.00 uur binnen te lopen (er is geen plenair programma). Vooraf aanmelden is niet nodig.

Rechts in beeld een deel van het maatregelgebied Geul Ossenkamp, met bovenaan de Maas nog net zichtbaar. Vooraan is een stukje van de Heijense Leijgraaf te zien, waar Rijkswaterstaat eveneens ecologische herstelplannen heeft. Foto: ©Studio Retouched

Andere KRW-maatregelen in deze regio
In de gemeenten Gennep en Bergen zijn nog 6 andere ecologische herstelprojecten langs de Maas in voorbereiding: Monding Kleefse beek, Oude Maasarm Heijen, Geul Wellerlooi, Monding Looise Graaf, Oever Bergen-5 en Oever Afferden-2. De ontwerpen van deze maatregelen zijn inmiddels klaar. Meer informatie over deze locaties vindt u via de klikbare kaart op de riviertakpagina Maas of via de zoekfunctie rechtsboven op deze website. 

Meer weten?
Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

 

 

 

Lat: 51.6465579495789
Long: 5.98001549380369

Een momentje...
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.