Ecologische verbeterplannen ter inzage voor 14 locaties langs de Limburgse en Brabantse Maas

06-12-2023 1595 keer bekeken

Rijkswaterstaat werkt al geruime tijd aan het ecologisch herstel van de Maas vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Nu zijn de plannen klaar voor 14 nieuwe plekken tussen Rijkel en Oeffelt, langs de Zandmaas.

Wat er gaat gebeuren, staat beschreven in twee Ontwerp-Projectplannen Waterwet, die nu ter inzage liggen. Reageren op de plannen is mogelijk tot en met 15 januari 2024.
Rijkswaterstaat organiseerde tussen 13-20 december 2023 enkele inloopmomenten waar belangstellenden terecht konden met vragen.

Waterleven uit balans

De biodiversiteit in en langs de rivier is de afgelopen 150 jaar achteruitgegaan door menselijke ingrepen als het vastleggen van de oevers, plaatsen van stuwen en afsnijden van meanders en geulen. Veel van de oorspronkelijke planten, vissen en kleine waterdiertjes die thuishoren in het riviersysteem zijn daardoor verdwenen of komen nog maar in kleine aantallen voor. Waar dat kan, worden die leefgebieden daarom nu weer teruggebracht in het Maassysteem. Dat gebeurt door oevers en beekmondingen natuurvriendelijk in te richten en geulen aan te leggen.

Terrassenmaas

De Maas tussen Rijkel en Oeffelt wordt ook wel Terrassenmaas genoemd, omdat de rivier hier door een dieper uitgesleten bedding loopt, aan weerskanten geflankeerd door organisch ontstane ‘terrassen’. Hier lagen oorspronkelijk geulen verder van de rivier af, onder aan de terrasrand in de uiterwaard. Maar ze zijn door menselijke veranderingen aan het landschap grotendeels verdwenen. Dit soort geulen wordt gevoed door helder grondwater, dat op sommige plekken lange tijd onderweg is geweest en karakteristieke natuurwaarden met zich meebrengt. Ook komen in de Zandmaas verschillende beken en andere waterlopen uit in de Maas.

Herstelmaatregelen

De verbetermaatregelen zijn erop gericht de biodiversiteit van het waterleven te vergroten. Het grootste deel van de aanstaande werkzaamheden bestaat uit het aanleggen van geulen, waarvan de meeste geïsoleerd in de uiterwaard komen te liggen en dus niet aangetakt worden aan de Maas. Ze moeten zorgen voor een rustige en beschutte habitat, voor de waterplanten en -dieren die daar in thuis horen. Overigens krijgt in deze context de Oude Maasarm Heijen eveneens een ecologische impuls.

De beekmondingen zijn als het ware kruispunten voor de waternatuur. Zo zijn beken belangrijk als opgroei- en voortplantingsgebied voor vis. Obstakels die de vissen belemmeren de beken in te zwemmen, worden zoveel mogelijk weggenomen. Als het gaat om de Maasoevers; ruim 100 kilometer is al ontdaan van hun stenen keurslijf en daar komt hier in de Zandmaas nog circa 2 kilometer bij. Deze ‘ontsteende’ oevers veranderen in de loop van de tijd in rivierstrandjes, zoals we die vroeger kenden langs de Maas.

Concreet gaat om de volgende locaties, opgedeeld in twee deelprojecten:

Deelproject 4:
Oude Maasarm Heijen
Geulen Boxmeerse Veld (bij Beugen)
Geulen Viltsche Graaf (bij Beugen en Oeffelt)
• Geulen Virdsche Graaf (bij Oeffelt)


Deelproject 6:
• Geul Bouxweerd (bij Buggenum)
• Geul Bouxweerd-Kerkhoofsmaesje (bij Buggenum)
• Oever Bouxweerd (bij Buggenum)
• Geul Rijkelse Bemden
• Monding Stepkensbeek (bij Venlo)
• Oever Broekhuizerweerd-2
• Geul Wellerlooi
• Monding Looise Graaf (bij Wellerlooi)
• Oever Bergen-5
• Oever Afferden-2

Meer informatie over elke maatregel is te vinden op  www.samenwerkenaanriviernatuur.nl, via de klikbare kaart op de riviertakpagina Maas.

Reageren op de plannen

Iedereen die dat wil, kan tot en met 15 januari 2024 reageren op de plannen. U vindt de Ontwerp-Projectplannen Waterwet van deelproject 4 en 6 met alle bijlagen op het online Rijkswaterstaat Publicatie Platform: https://open.rijkswaterstaat.nl/, onder het tabblad ‘Ter inzage’. Er zijn ook digitaal toegankelijke samenvattingen van beide deelprojecten beschikbaar. 

De stukken zijn tijdens reguliere openingstijden en na telefonische afspraak, in te zien op de volgende locaties van Rijkswaterstaat: Magistratenlaan 82 te ’s-Hertogenbosch en Slachthuisstraat 71 te Roermond. Desgewenst kunnen ze digitaal ter beschikking worden gesteld. Ook is het mogelijk om - tegen betaling - kopieën van de stukken te ontvangen. Dit kunt u aanvragen bij het Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat via 088-79743.

Hoe kunt u reageren?

Een reactie indienen kan op de volgende manieren:
• Via e-mail: u kunt uw e-mail verzenden aan 
omgevingsloket@rws.nl.
• Schriftelijk: stuur een gefrankeerde brief t.a.v. de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE te Utrecht.
• Mondeling: u kunt hiervoor contact opnemen met het Service Center Vergunningen Rijkswaterstaat via telefoonnummer 088-7974300.
Vermeld in uw reactie duidelijk of het over deelproject 4 of 6 gaat.

      

 

Cookie-instellingen