Koningssteen

30-03-2021 0 reacties

Natuurvriendelijk herinrichten Maasoever over een lengte van 300 m. Status: afgerond

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft aannemer Martens en Van Oord de Maasoever ter hoogte van het gebied Koningssteen in de gemeente Maasgouw natuurvriendelijker ingericht. Daarvoor zijn de oeverstenen waar dat kon weggehaald, zodat deze aantrekkelijker wordt voor plant en dier om in te leven. 

Ontstenen
Het traject Koningssteen ligt aan de linkeroever van de Maas tussen rivierkilometer 64,0 en 64,3. Boven water is over een lengte van circa 300 meter de stenen bestorting helemaal weggehaald, onder water varieert de ontsteningsdiepte van 0,5 tot 1 meter. Iets verder naar het zuiden ligt een stuk Maasoever dat al vanzelf is afgekalfd en zo weer een natuurlijker karakter heeft gekregen. Precies dat is ook de bedoeling op oever Koningssteen.

Rivierhout
Als extra impuls voor het waterleven zijn tevens 2 à 3 dode bomen als rivierhout in het water afgezonken ter hoogte van het kleine eilandje. De bomen zijn stevig verankerd om wegdrijven te voorkomen.


Ligging oevertraject Koningssteen, zie blauw gestippelde lijn. ©foto: www.beeldmateriaal.nl

Meer plek voor plant en dier
Na het ‘ontstenen’ mag de Maas weer inwerken op de oever. Dat gaat gepaard met afkalving en aanzanding, de normale processen die bij een rivier horen. Zo ontstaat er in de loop van de tijd weer een geleidelijke overgang van water naar land met strandjes, steilranden en ondiepe delen water. Veel waterplanten zijn afhankelijk van dit soort plekken langs de rivier om te kunnen wortelen, en vissen vinden op hun beurt tussen de planten een goede plek om te schuilen en paaien. Het natuurlijker maken van de Maasoevers volgt uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarin hebben alle landen van de Europese Unie afspraken gemaakt over onder andere het verbeteren van de ecologische kwaliteit van onze oppervlakte- en grondwateren.

Bescherming beverburcht en dam
De beverburcht aan de zuidkant van traject Koningssteen is ontzien; daar hebben geen werkzaamheden plaatsgevonden. Het ontstenen van de oever mocht ook geen nadelig effect hebben op de dam die de Maas scheidt van de achterliggende plas. Om die reden is het traject iets ingekort. Als extra zekerheid dat de afkalving niet verder gaat dan gewenst, is er zowel aan de zuid- als noordgrens van de nieuwe oever een stenen dammetje onder het maaiveld aangebracht, haaks op de Maas.

 

       
Foto links: oude situatie Koningssteen met harde stenen oeververdediging en foto rechts: impressie van de beoogde ontwikkeling na het grotendeels verwijderen van de oeverstenen. ©Foto’s: Arcadis

Natuurmaatregel versus hoogwaterbeschermingsmaatregel
De natuurvriendelijke oever Koningssteen bevindt zich weliswaar in de buurt van de beoogde dijkversterking Thorn-Wessem, maar ligt in een ander gebied. De oever dient ook een ander doel; het is een natuurmaatregel, terwijl de dijkversterkingsplannen over bescherming tegen hoogwater gaan. Heeft u vragen over de plannen bij Thorn-Wessem? Neem dan contact op met projectleider Marcel Geurts van de gemeente Maasgouw. Voor vragen over het herinrichten van Maasoever Koningssteen kunt u terecht bij Rijkswaterstaat door te bellen met 0800-8002 (gratis).

Afstemming en vergunningen
Het ontwerp voor oevertraject Koningssteen is afgestemd met de gemeente Maasgouw, Waterschap Limburg en Natuurmonumenten, dat mede-eigenaar is van deze oeverstrook. Na het doorlopen van de gebruikelijke wettelijke procedures zijn de volgende vergunningen voor dit project definitief verleend: omgevingsvergunning door de gemeente Maasgouw en het projectplan Waterwet door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Het werktraject Koningssteen maakt onderdeel uit van een groter pakket van 10 maatregelen verspreid over meerdere Maasgemeenten. Aannemer Martens en Van Oord voor dat pakket uit in opdracht van Rijkswaterstaat. 

Horizon 2027
De afgelopen jaren is vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) al zo’n 100 km aan natuurvriendelijke oevers langs de Maas gerealiseerd. Ook zijn er 15 ondiepe geulen aangelegd en 28 beekmondingen aantrekkelijker gemaakt voor waterplanten en –dieren die van nature bij de Maas horen. Maar het werk is nog niet klaar. Tot en met 2027 staat er nog een aanzienlijke vervolgopgave op het programma.

Andere KRW-maatregelen in Maasgouw
Ingenieursbureau Arcadis onderzoekt momenteel voor Rijkswaterstaat of nog enkele andere beoogde KRW-maatregelen in de gemeente Maasgouw geschikt zijn om uit te voeren. Het gaat dan om nog twee oevers en drie ondiepe geulen. Dat gebeurt in overleg met nauw betrokken partijen, zoals de grondeigenaren, waterschap, gemeente en andere direct belanghebbenden. Ook wordt onder leiding van waterschap Limburg momenteel de laatste hand gelegd aan de vispassage Molenplas bij Stevensweert. Verder staat in deze regio nog het opknappen van de monding van de Thornerbeek-Panheelderbeek op het programma de komende jaren. Beide projecten moeten de beken beter bereikbaar maken voor vissen, zodat ze daar kunnen opgroeien of zich voortplanten.

Kaart: overzicht maatregelen Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas regio Maasgouw 2021-2027

Meer weten?
Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

 

 

 

 

Lat: 51.1494937457967
Long: 5.86161258991146

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.