Arcen-1

30-03-2021 0 reacties

Natuurvriendelijk herinrichten Maasoever over een lengte van 700 meter. Status: het werk is gegund aan aannemer Martens en Van Oord en wordt in 2022 uitgevoerd.

Rijkswaterstaat gaat de Maasoever ter hoogte van Arcen over een lengte van 700 meter natuurvriendelijk maken. Dat gebeurt door de stenen bestorting zoveel mogelijk weg te halen.

Werkzaamheden
Het doel van deze maatregel is een aantrekkelijk leefgebied te creeren voor planten, vissen en kleine waterdiertjes die thuishoren in en langs de Maas en zo de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Daarvoor wordt de oeververdediging bestaande uit grind en stenen over een lengte van 700 meter verwijderd. Tussen rivierkilometer 122,4 en 122,6 gebeurt dit tot een halve meter onder water en tussen 122,6 en 123,1 tot aan de waterlijn. Een deel van de oevergrond zal direct na het 'ontstenen' worden afgegraven en afgevoerd. Hiermee wil Rijkswaterstaat voorkomen dat er op dit punt in de rivier hinder voor de scheepvaart kan ontstaan door aanzanding.


Ligging van Maasoevertraject Arcen-1Foto: www.beeldmateriaal.nl

Meer plek voor plant en dier
Na de herinrichting mogen de scheepsgolven en stroming weer inwerken op deze oever met de naam Arcen-1. Zo ontstaat er in de loop van de tijd door natuurlijke afkalving een geleidelijke overgang van water naar land met strandjes, steilranden en ondiepe zones. Veel waterplanten zijn daarvan afhankelijk om te kunnen wortelen en vissen vinden op hun beurt tussen de planten een goede plek om te schuilen en paaien. Het natuurlijker inrichten van de Maasoevers volgt uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarin hebben alle landen van de Europese Unie afspraken gemaakt over onder andere het verbeteren van de ecologische kwaliteit van onze oppervlakte- en grondwateren.

Aansluiting
Arcen-1 is in feite een verlenging van het al eerder in 2015 heringerichte oeverstuk bij uiterwaard de Eikenweerd. Daarbij is destijds haaks op de rivier een met stenen gevulde sleuf in het maaiveld aangelegd om het werktraject te begrenzen. Deze is nu niet meer nodig en wordt daarom weggehaald. Aan de noordkant zal eenzelfde soort sleuf het einde van dit nieuwe oevertraject gaan markeren en voorkomt daarmee dat de oever verder stroomafwaarts kan afkalven. Ter voorbereiding op de werkzaamheden worden de struiken en kleine bomen in de steenbestorting verwijderd om het ontstenen te vergemakkelijken. Niet alles gaat daarbij weg. Ongeveer 15 bomen zullen behouden blijven. Op die plekken wordt de oever wel ontsteend, maar niet afgegraven.


Het nieuwe natuurvriendelijke Maasoevertraject Arcen-1 gaat aan zuidzijde aansluiten op de eerder in 2015 al heringericht oever ter hoogte van uiterwaard De Eikenweerd, bij de veerstoep. Dit geeft een goede indruk van hoe het nieuwe oeverstuk zich kan gaan ontwikkelen na het ‘ontstenen’. Foto: ©Rijkswaterstaat.

Afstemming en vergunningen
Het ontwerp voor Arcen-1 is afgestemd met de gemeente Venlo en medegrondeigenaar Stichting Limburgs Landschap. Verder heeft Rijkswaterstaat contact met Sportvisserij Limburg over de mogelijkheden voor hengelsport in dit gebied na de herinrichting van de oever. Na het doorlopen van de gebruikelijke wettelijke procedures zijn de volgende vergunningen voor dit project definitief verleend: omgevingsvergunning door de gemeente Venlo en het projectplan Waterwet door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland.

Planning
Dit oevertraject maakt onderdeel uit van een groter pakket van 10 maatregelen verspreid over meerdere Maasgemeenten. De opdracht voor de uitvoering is gegund aan aannemer Martens en Van Oord. De uitvoering staat voor 2022 gepland. Wanneer het werk buiten bij Arcen aan de beurt is, is nu nog niet te zeggen. Als dat daadwerkelijk gaat beginnen, volgt nadere informatie van Rijkswaterstaat. 

Horizon 2027
De afgelopen jaren is vanuit de Kaderrichtlijn Water al zo’n 100 km aan natuurvriendelijke oevers langs de Maas gerealiseerd. Ook zijn er 15 ondiepe geulen aangelegd en 28 beekmondingen aantrekkelijker gemaakt voor waterplanten en –dieren die van nature bij de Maas horen. Ook in de regio Arcen. Maar het werk is nog niet klaar. Tot en met 2027 staat er nog een aanzienlijke vervolgopgave op het programma.

Andere KRW-maatregelen in de regio Arcen
In de regio Arcen onderzoekt ingenieursbureau Arcadis momenteel voor Rijkswaterstaat of nog enkele andere beoogde KRW-maatregelen geschikt zijn om uit te voeren. Het gaat dan om het  resterende stukje Maasoever tussen Arcen-1 en de al wat oudere ontsteende oever ter hoogte van de Roode beek, plus het aanleggen van enkele ondiepe geulen. Hiervoor loopt nu de eerste onderzoeksfase (planuitwerking). Dat gebeurt in nauw overleg met betrokken partijen. Verder staat in dit gebied nog het verbeteren van de monding van de Lingsforterbeek op het KRW-programma. Waterschap Limburg is kartrekker van dat project.

Meer weten?
Meer informatie over de maatregelen van Rijkswaterstaat voor ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis).

 

 

 

Lat: 51.4907580439953
Long: 6.16780725126794

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.