Slijkwellsche Waard

30-03-2021 0 reacties

Eenzijdig aantakken en verbreden noordelijke geul, terwijl in het zuidelijke deel een geïsoleerde geul komt te liggen. Tevens realiseren natuurvriendelijke oevers en verwijderen slib. Status: ontwerp ver gereed en voorbereiding vergunningenfase.

​Winst voor het waterleven
Ingenieursbureau Arcadis heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een ontwerp gemaakt voor ecologische verbeterpunten in de Slijkwellsche Waard langs de Afgedamde Maas. Het doel is om de variatie aan groeiplaatsen voor water- en oeverplanten en leefgebieden voor vis en macrofauna (kevers, slakken, insectenlarven en dergelijke) te vergroten. Herstel van zoetwatergetijdenatuur neemt daarbij een speciale plaats in. Hier is het effect van eb en vloed namelijk nog waarneembaar. Lees er meer over in het artikel Ecologische plannen Afgedamde Maas vergevorderd.

Het plan voor de Slijkwellsche Waard
De maatregel bevindt zich tussen rkm 229.1 en 230.7 en omvat de volgende ingrepen:

Geïsoleerde zuidelijke geul
In het zuidelijk deel is het plan om de bestaande waterloop her in te richten tot een natuurvriendelijke geul. Deze komt geïsoleerd in de uiterwaard te liggen en zal (bij normale waterstanden) niet verbonden zijn met de Afgedamde Maas. Hiertoe wordt de waterloop met een gronddam afgesloten van de rivier. Bij hoogwater kan het water over de dam lopen waardoor de afwateringsfunctie van de geul behouden blijft. Is het hoogwater voorbij, dan kan de geul ontwateren via een duiker met klep in de gronddam.

Twee bomen worden hier verwijderd, omdat deze op de plek van de nieuwe oeverrand staan en daar weinig kans op overleven hebben. Gekeken wordt of deze bomen in een van de uiterwaarden van de Afgedamde Maas een nuttig tweede leven als rivierhout kunnen krijgen. Dood hout werkt onder water als een soort koraal waar het al snel wemelt van het leven. De bomenrijen aan de uiterste zuidpunt van dit gebied blijven behouden.

Verder krijgt deze geul flauw oplopende oevers met veel kansen voor flora en fauna die van rustig en plantenrijk water houden. Slib op bodem wordt verwijderd, zodat ook hier voldoende diepere delen komen waar vissen en andere waterdiertjes in drogere tijden terecht kunnen.

Aangetakte noordelijke geul
In het noordelijk deel van de uiterwaard wordt de huidige smalle geul opgewaardeerd tot een volwaardige getijdengeul met natuurvriendelijke oevers. In tegenstelling tot de zuidgeul is deze noordgeul wel verbonden met de Maas. Daardoor kunnen hier plant- en diersoorten gedijen die juist van stromend water houden. Bij de ingang van de geul wordt slib verwijderd om de in- en -uitstroom bij eb en vloed te verbeteren. Op deze plek is rivierhout gepland. 

Natuurlijke oevers in de 'kom'
Bij de komvormige inham tussen de twee geulen komen natuurlijk oevers te liggen. Daarvoor worden de huidige oevers opgehoogd met zand. 

Afrastering en wandelbrug
Alle aanwezige afrastering binnen het maatregelgebied wordt verwijderd. Daarentegen komt er een nieuwe – tijdelijke – afrastering aan de rand van de geulen, bij de overgang van moerasvegetatie naar grasland. Zo blijven de gewenste oever- en waterplanten beschermd tegen het grazend vee. Ter hoogte van rkm 234.5 is verder nog een wandelbrug over de noordgeul gepland voor recreanten. Ook blijven de steigers zo bereikbaar voor de pleziervaart.

Vooronderzoek
In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen van direct betrokken partijen als grondeigenaren, het waterschap en de gemeente Maasdriel. Arcadis heeft verder gekeken naar zaken als de bodemgesteldheid en de aanwezigheid van eventuele beschermde flora en fauna. Ook is gecontroleerd of er geen kabels en leidingen liggen waar rekening mee gehouden moet worden. Verder is zo goed mogelijk rekening gehouden met eventuele cultuurhistorische of archeologische waarden.

Planning
Het ontwerp bevindt zich nu in de afrondende fase, waarna de vergunningen worden aangevraagd. Naar verwachting worden in het voorjaar van 2023 de benodigde vergunningen ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan eventueel een zienswijze indienen. Dat geldt ook voor de twee andere voorgenomen maatregelen langs de Afgedamde Maas in de Doornwaard en de Poederoijense Waard. Op dat moment informeert Rijkswaterstaat de omgeving opnieuw.

Kaderrichtlijn Water
Rijkswaterstaat werkt sinds 2010 aan het ecologisch herstel van de grote rivieren en dus ook de Maas. Het waterleven in en langs de rivier is de afgelopen eeuwen namelijk flink achteruit gegaan door allerlei menselijke ingrepen als het vastleggen van de oevers in steen en het afsnijden van rivierarmen en geulen. Een belangrijke basis voor de herstelmaatregelen is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarin staan bindende afspraken om onze oppervlakte- en grondwateren weer in goede toestand terug te brengen. De uitvoering van de KRW loopt nog door tot en met 2027.

Meer weten of vragen?
Heeft u vragen over de maatregel Slijkwellsche Waard? Stuur dan een e-mail naar Omgeving-KRW-Maas@arcadis.com. Meer informatie over het werk van Rijkswaterstaat voor het ecologisch herstel van de Maas is te vinden op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers, via de nieuwsbrief en in deze brochure. Of bel voor vragen met de publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis, 7 dagen per week bereikbaar).

Lat: 51.7593807180859
Long: 5.18506611141058

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.