Rivierhout in de Waal Projectplan Waterwet

25-01-2018 332 keer bekeken 0 reacties

Het definitieve projectplan Waterwet voor Rivierhout in de Waal ligt vanaf 19 januari 2018 tot en met 1 maart 2018 ter inzage.

Definitieve projectplan waterwet Rivierhout in de Waal, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 21 december 2017, onder nummer RWS-2017/49438, het besluit genomen om het projectplan “Rivierhout in de Waal” op grond van artikel 5.4 van de Waterwet vast te stellen. Het projectplan betreft de aanpassing van het waterstaatswerk Waal:

− Het verankeren van rivierhout/bomen op verschillende locaties in de oevers van de Waal.

Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1 van de Waterwet is genoemd in de bijlage bij art. 1.1. van de Crisis- en herstelwet, zodat de bepalingen in hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet hierop van toepassing zijn. Inhoudelijk is het projectplan ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpprojectplan.

Terinzagelegging

Het projectplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 19 januari 2018 tot en met 1 maart 2018 ter inzage

Beroep

Tegen bovengenoemd besluit kan tot en met 1 maart 2018 beroep worden ingesteld bij de rechtbank sector Bestuursrecht door:

− belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp;

− belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en;

− belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp.

Inwerkingtreding besluit

Het besluit treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit besluit niet, tenzij een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht (binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft).

Van de indiener van het beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Omtrent de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen, dient u contact op te nemen met de secretarie van de voornoemde rechtbank. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handteke-ning (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht, telefonisch bereikbaar onder nummer 06-15952831.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, Namens deze,De directeur Netwerk Ontwikkeling, J.C. van Hees

Bekijk hier het projectplan

Meer informatie over rivierhout op www.rws.nl/rivierhout

0  reacties