Meedenken over kwelgeulen Baarlo-Hout-Blerick

31-05-2024 223 keer bekeken

Tot en met 9 juli 2024 kunt u meedenken met de uitwerking en inpassing van een aantal kwelgeulen tussen Baarlo en Hout-Blerick langs de Limburgse Maas. Ook kunt u reageren op het participatie- en communicatieplan dat nu ter inzage ligt.

Rijkswaterstaat heeft tussen Baarlo en Hout-Blerick plannen voor het aanleggen van enkele kwelgeulen in de Maasuiterwaard. Dit volgt uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarin zijn bindende afspraken gemaakt over het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit van onze oppervlaktewateren en dus ook de Maas.

Kwelgeulen worden gevoed door helder en mineraalrijk grondwater dat vanaf de hogere flanken in dit deel van de rivier naar de Maas toestroomt. Door menselijk ingrijpen in het landschap zijn deze geïsoleerd liggende geulen in de loop van de tijd echter grotendeels verdwenen. En daarmee ook de karakteristieke waterplanten en -dieren die afhankelijk zijn van dit type leefgebied.


Onderdeel van het programma Baarlo-Hout-Blerick

In dit gebied speelt ook de dijkversterking en -verlegging Baarlo-Hout-Blerick vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daar is waterschap Limburg de trekker van. Het is belangrijk alle ingrepen goed op elkaar af te stemmen. Daarom is afgesproken dat het waterschap de plannen voor de kwelgeulen meeneemt in de planuitwerking van het totale Programma Baarlo-Hout-Blerick, dat in juni 2023 is vastgesteld. 


Kennisgeving Voornemen en Participatie: meedenken mogelijk tot en met 9 juli

Het programma bevindt zich nu in de fase waarin de plannen voor onder andere de kwelgeulen en de dijkversterking en -verlegging verder worden uitgewerkt en de projectbesluiten worden voorbereid. Bij de kwelgeulen wordt daarbij naar vijf specifieke locaties gekeken.

Het bekendmaken van het voornemen om een projectbesluit voor te bereiden, gebeurt met een zogenaamde Kennisgeving voornemen en participatie. Dit is een schriftelijke mededeling waarin staat hoe u kunt meedenken en reageren. Voor de projecten 'Kwelgeulen' en 'Dijkversterking en -verlegging' zijn op 28 mei 2024 de Kennisgevingen in de Staatscourant gepubliceerd. Zie hiervoor:

Van woensdag 29 mei 2024 tot en met dinsdag 9 juli 2024 liggen de Kennisgeving met het participatie- en communicatieplan voor het project Kwelgeulen en de Kennisgeving met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en het participatie- en communicatieplan voor project Dijkversterking en -verlegging ter inzage. In die periode is het mogelijk de stukken in te zien en te reageren.

Waar kunt u de stukken inzien?

 • Fysiek bij  (neem vooraf telefonisch contact op met de locatie in verband met de openingstijden):
  • Gemeente Peel en Maas, Wilhelminaplein 1, 5981 CC Panningen, tel. 077 – 306 66 66
  • Gemeente Venlo, Hanzeplaats 1, 5912 AT Venlo, tel. 14 077
  • Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Avenue Ceramique 125, 6221 KV Maastricht, tel. 088 – 797 41 50.
    
 • Digitaal via: www.platformparticipatie.nl/kwelgeulen en www.platformparticipatie.nl/dijkversterking-en-dijkverlegging  
   
 • Tijdens de inloopbijeenkomst op 20 juni in Zaal Unitas, Wilheminastraat 11A, 5991 AX Baarlo. Hier kunt u, tussen 19:00 uur en 20:30 uur, ook terecht met uw vragen over de NRD, beide participatie- en communicatieplannen en de procedure. De bijeenkomst wordt ook gebruikt om ideeën, oplossingen en kansen op te halen.
  Let op: op deze avond worden er geen ontwerpen gepresenteerd. Hiervoor worden meerdere bijeenkomsten ingepland vanaf het najaar van 2024.


Hoe kunt u reageren?

 • Digitaal: bij voorkeur ontvangen wij uw reactie via:
 • Mondeling: hiervoor kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken via telefoonnummer 070 – 456 96 07. Bij de inloopbijeenkomst op 20 juni is ook een notulist aanwezig om uw reactie te noteren.
   
 • Per post naar: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie, onder vermelding van 'Kwelgeulen bij Baarlo – Hout-Blerick' of 'Dijkversterking en dijkverlegging Baarlo – Hout-Blerick'. Postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze projecten, dan kunt u bellen naar 088 – 889 01 00 (gratis) of mailen naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl.
Heeft u vragen over de procedure? Bel dan naar 070 – 456 96 07, directie Participatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Cookie-instellingen