Natuurontwikkeling in rivierengebied leidt tot herstel soortenrijkdom

Kick Klein 05-02-2021 278 keer bekeken 0 reacties

Het programma ‘Nadere Uitwerking Rivierengebied’, kortweg NURG, is na 25 jaar afgerond. Het heeft ertoe geleid dat de soortenrijkdom in het rivierengebied is toegenomen. In bijna heel Nederland neemt de biodiversiteit nog steeds af. Het rivierengebied is echter een uitzondering.

In grote delen van het gebied is er sprake van vooruitgang. In 25 jaar tijd is er bijna 6.700 hectare nieuwe natuur langs de Rijntakken en de Bedijkte Maas bij gekomen door het programma NURG. De rivieren zijn meer gaan leven, verdwenen soorten planten en dieren zijn teruggekeerd, en nieuwe soorten hebben zich gevestigd.

In het rivierengebied vinden we nu weer graslanden waar duizenden pollen brede ereprijs groeien en weidesprinkhanen leven. De rivier is weer een plek waar de libel rivierrombout leeft en waar het bijzondere verschijnsel zomersneeuw (grote aantallen eendagsvliegen) te zien is. Er zijn ooibossen en rivierduinen met bijzondere planten- en diersoorten, en slikvlaktes met vele soorten grassen en kruiden.

Toename van de biodiversiteit

NURG is een programma van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat door Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer is uitgevoerd. Door de natuurontwikkelingsprojecten van het programma NURG en de bijgaande uitbreiding van het natuurareaal ontstond een grote verscheidenheid aan natuur en kwaliteitsverbetering van de gebieden. Met een grote toename van de biodiversiteit langs de rivieren tot gevolg. Daardoor kunnen soorten die grote gebieden nodig hebben om te leven, zoals de lepelaar, de zeearend en de bever een plek vinden. Zij vormen nu levensvatbare populaties.

Ruimte voor natuurlijke processen

Door de grootte van de betreffende natuurgebieden kregen natuurlijke processen in de uiterwaarden meer ruimte zoals natuurlijke begrazing door runderen en paarden, overstroming, erosie en sedimentatie. De begrazing leidt tot een verdere vergroting van de biodiversiteit in de uiterwaarden door een toevoeging van nieuwe milieus: stierenkuilen, schone mest, een mozaïek aan spontane vegetaties van kort gras tot bos en alles wat er tussen zit zoals ruigten en struiken. Ook is er een groot oppervlak kaal terrein bijgekomen, van droogvallende slikplaten tot kale rivierduinen, waar pioniersoorten van profiteren. Het water in de rivieren is ondertussen ook schoner geworden. Ook in langzaam stromende nevengeulen en in kwelmoerassen bevindt zich schoon water. Dat heeft over de hele breedte geleid tot herstel en vergroting van biodiversiteit.

Succesfactoren

De langdurige samenwerking tussen alle betrokken partijen: de delfstoffenwinners, de ministeries van LNV en I&W en de andere overheden, en de uitvoerders Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, zorgt ervoor dat NURG een inspiratie is voor andere grote natuurontwikkelingsopgaven, zowel in het rivierengebied als daarbuiten.

Er is een boekje gemaakt over deze waardevolle natuurontwikkeling langs de rivieren, dat je hier kunt bekijken: https://issuu.com/staatsbosbeheermagazine/docs/25_jaar_nurg

 

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.