Rijkswaterstaat start nieuwe projecten voor verbetering ecologische waterkwaliteit rivieren

06-05-2020 1386 keer bekeken 0 reacties

Langs de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel gaat Rijkswaterstaat de komende jaren de ecologische waterkwaliteit verder verbeteren door het aanleggen van meer nevengeulen en natuurvriendelijke oevers, het plaatsen van rivierhout en het verbeteren van beekmondingen.

De plannen hiervoor worden uitgewerkt samen met Staatsbosbeheer, andere overheden, grondeigenaren en omwonenden.

Binnen Europa zijn internationale afspraken gemaakt in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze afspraken gaan over de kwaliteit van het water en het leefgebied voor planten en dieren. In 2009 is Rijkswaterstaat gestart met de eerste ingrepen langs de rivieren om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Inmiddels zijn langs de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel tientallen maatregelen uitgevoerd, vaak in combinatie met andere projecten.

Er is bijvoorbeeld meer dan 70 kilometer geul gerealiseerd, er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en er zijn bomen in de rivier geplaatst. Op deze bomen worden regelmatig bijzondere soorten aangetroffen, zoals een eerder verdwenen soort kokerjuffer in de Nederrijn bij Wageningen. Zo dragen deze maatregelen bij aan onze riviernatuur.

Er is nog meer werk te doen. Rijkswaterstaat onderzoekt waar de natuur en de kwaliteit van het water nog een handje moeten worden geholpen. Rijkswaterstaat legt daarvoor contact met lokale overheden, natuurbeheerorganisaties en provincies en in de komende jaren met omwonenden, eigenaren, pachters en andere direct betrokkenen bij de kansrijke gebieden. Uiterlijk in 2027 moeten alle maatregelen van deze KRW-opgave zijn uitgevoerd.

0  reacties

Cookie-instellingen